Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 4/5/2020 6:42:10 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương I. Sự điện li
Bài 9. Bài tập tổng kết chương
Số phần: 5 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 11
Đánh giá bài giảng:

Bài 9. BÀI TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

Cuối mỗi chương là bập tổng kết để giúp các bạn học sinh áp dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi lí thuyết và làm các bài tập trắc nghiệm, tự luận.

Bài giảng này gồm 17 bài tập trong đó có các câu hỏi trong các đề thi tuyển sinh đại học năm 2012 cùng với các bài tập tham khảo, các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập.

Bài tập 1

Câu 1. Dãy các chất nào sau đây là những chất điện li:
A. NaCl, CuSO4, CH4, HNO3, HCl.                       B. CuCl2, NaOH, K2SO4, Ca(OH)2, MgSO4
C.C2H2, C2H5OH, NaCl, KNO3, NH4Cl.                  D. Cả A và B đều đúng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2. Dãy các chất nào sau đây có độ điện li 0  <  a <  1.
A. CH3COOH, HCN , HF, NH4OH, CH3COONa.            B. NaCl, KNO3, NaOH, KOH, Na2SO4
C.HCN, NaCl, Na2SO4, KCl, HNO3.                              D. NaCl, Na2SO4, KNO3, CH3COOH.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Có ba ống nghiệm, mỗi ống đựng dung dịch chứa hai cation và hai anion (không trùng lặp giữa các  ống nghiệm) được lấy trong 6 cation và 6 anion sau:
Ag+, Na+, Ba2+, Mg2+, NH4+, Al3+ , Br-, Cl-, SO42-, PO43-, CO32-, NO3-
Mỗi ống chứa các ion nào sau đây:
A. Ống 1 chứa NH4+, Na+, PO43-, CO32-, ống 2 chứa Br-, Cl-, Ba2+ và Al3+; ống 3 chứa Ag+, Mg2+, SO42-, NO3-.
B. Ống 1 chứa NH4+, Na+, PO43-, CO32-, ống 2 chứa Br-, Cl-, Ba2+ và Mg2+; ống 3 chứa Ag+, Al3+, SO42-,NO3-
C. Ống 1 chứa NH4+, Na+, SO42-, CO32-, ống 2 chứa Br-, Cl-, Ba2+ và Mg2+; ống 3 chứa Ag+, Al3+, PO43-,NO3-
D. Cả A và B đều có thể đúng.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Cho 20 ml dung dịch X chứa đồng thời Na2SO4 0,1M; NaCl 0,3M và NaNO3 0,5M. Số mol  cation Na+A. 0,01mol.       B. 0,04 mol.      C. 0,02 mol.                  D. Một đáp án khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Cho m gam hỗn hợp X chứa  3 oxit FeO, Fe2O3 và Fe3O4 trong đó số mol FeO = số mol Fe2O3 tan hoàn tòan vừa đủ trong 200 ml dung dịch Y chứa hai axit H2SO4 0,25M và HCl 0,3M . Giá trị của m là
A. 2,32 gam.        B. 4,64 gam.                 C. 2,75 gam.     D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Cho V ml dung dịch X chứa H2SO4 0,8M và HCl 0,4M phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch Y chứa Ba(OH)2 0,2M và NaOH 0,4M.  Giá trị của V và khối lượng kết tủa thu được là
A. 0,24 lít và 13,88 gam.               B. 0,12 lít và 12,38 gam.
C. 0,3 lít và 13,88 gam.                 D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. Hòa tan 59,4 gam hỗn hợp gồm hai muối Na2CO3 và K2CO3 vào dung dịch NaOH ta thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thấy có 11,2 lít khí Y bay ra (đktc). % theo khối lượng của hai muối Na2CO3 và K2CO3 theo thứ tự là
A.53,54% và 46,46%.                            B. 33,33% và 66,67%.
C. 52,3% và 47,7%.                               D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. Cho 130 gam hỗn hợp hai muối CaCO3 và MgCO3 vào 500 ml dung dịch H2SO4 khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 4,48 lit khí X bay ra (đktc) thu được chất rắn R và dung dịch Y chứa 12g muối tan. Khối lượng R và nồng độ mol /lít của dung dịch H2SO4 là:
A.115 gam và 0,4M  B. 125,2 gam và 0,4M  C.  125,2 và 0,2M  D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9

Câu 9. Cho m gam sắt oxit tan hoàn toàn vào m’ gam dung dịch HCl 21,9% ta thu được dung dịch muối có nồng độ 28,02 %. Công thức của sắt oxit là
A.FeO.                   B. Fe3O4       C. Fe2O3            D. giả thiết của bài toán vô nghiệm.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 10

Câu 10. Hòa tan hoàn toàn 4,39 gam hỗn hợp hai muối CuCl2 và FeSO4 vào nước thu đựơc dung dịch X; Để  kết tủa hết các cation Cu2+ và Fe2+ trong X ta phải dung vừa đủ 30 ml dung dịch chứa NaOH 1,5M và KOH 0,5 M thì % theo khối lượng của hai muối CuCl2 và FeSO4 theo thứ tự là
A.33,33% và 66,67%.                 B. 25% và 75%.
C. 42% và 58%.                         D. 30,75% và 69,25%.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 11

Câu 11. Trộn 30 ml dung dịch NaOH 2M với 20 ml dung dịch HCl 1,5 M ta thu được 1 dung dịch mới có nồng độ mol/l là
A.0,6M và 0,6 M.              B. 0,6M.            C. 0,3M và 0,6M.          D. Tất cả đều sai.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 12

Câu 12. Dãy các ion nào sau đây đồng thời tồn tại trong cùng 1 dung dịch?
A. 0,2 mol Cu2+; 0,1 mol Fe2+; 0,3 mol SO42- và 0,1 mol Cl-
B. 0,2 mol Ba2+; 0,1 mol Na+; 0,2 molSO42- và 0,1 mol NO3-
C. 0,2 mol Mg2+; 0,1 mol NH4+; 0,2 mol SO42- và 0,1 mol Cl-
D. 0,2 mol Ca2+, 0,1 mol Na+ ; 0,2 mol CO3- và 0,1 mol NO3-


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 13

Câu 13. Các dãy ion nào sau đây không thể đồng thời tồn tại trong cùng 1 dung dịch?
A. Cu2+; Na+, SO42-, Cl- và H+
B. Mg2+, Fe2+ , Cl- và NO3-
C. Cu2+,  Na+,  K+ , SO42- và OH-
D. H+, Mg2+, Cl- và NO3-


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 14

Câu 14.  (đề thi TSĐH khối A 2012- mã đề 384 câu 30)
Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là
     A. 3,94 gam.                   B. 7,88 gam.                     C. 11,28 gam.                 D. 9,85 gam.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 15

Câu 15. ( đề thi TSĐH khối A 2012- mã đề 384 câu 44)
Cho các phản ứng sau:
                    (a)   FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S
                    (b)   Na2S + 2HCl →  2NaCl + H2S
                    (c)   2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl
                    (d)   KHSO4 + KHS → K2SO4 + H2S
                    (e)   BaS + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + H2S
Số phản ứng có phương trình ion rút gọn  S2- + 2H+ → H2S là
   A. 4                              B. 3                           C. 2                                 D. 1


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 16

Câu 16. (đề thi TSĐH khối B 2012- mã đề 359 câu 22)
Một dung dịch X gồm 0,01 mol Na+; 0,02 mol Ca2+; 0,02 mol HCO3- và a mol ion X (bỏ qua sự điện li của nước). Ion X và giá trị của a là
         A. NO3-  và 0,03.               B. Cl- và 0,01.                  C. CO32- và 0,03.            D. OH-  và 0,03.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 17

Câu 17. ( đề thi TSĐH khối B 2012- mã đề 359 câu 25)
Sục 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 1 lít dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,12M và NaOH 0,06M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
         A. 19,70                           B. 23,64                           C. 7,88                    D. 13,79   


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận: