Đăng Nhập      Đăng ký Quên mật khẩu
Chương Trình Hóa Lớp 11
Câu Hỏi Thường Gặp
Cài Đặt Phần Mềm Hỗ Trợ
Giới Thiệu Gói Bài Học
Hướng Dẫn Học Viên
Thông Tin Người Dùng
Họ tên: Khách viếng thăm
Nickname: guest
Trường: N/A
Quận (huyện): N/A
Tỉnh (Thành phố): N/A
Ngày tham gia: 4/5/2020 8:15:03 AM
Dịch Vụ Hỗ Trợ
Thông Tin về Cadasa
Giới thiệu Chương trình Hóa học lớp 11
Bạn cần đăng nhập hệ thống để học hết bài học.
Lệ phí : 6.000 Đồng
Chương V. Hidrocacbon no
Bài 4. BT Tổng kết chương
Số phần: 6 phần
Số lần xem tối đa: 6 lần/phần
bai giang hoa hoc 11
Đánh giá bài giảng:

BÀI 4

BÀI TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG

Giáo viên: Thầy Nguyễn Phước Hòa Tân

Giới thiệu:

NỘI DUNG BÀI HỌC:

Từ những kiến thức đã học của cả chương như công thức tổng quát, đặc điểm cấu tạo, danh pháp, tính chất, điều chế, ứng dụng của ankan và xicloankan để rèn luyện kĩ năng viết CTCT và gọi tên, lập CTPT, viết các phương trình phản ứng…

Bài giảng gồm 12 bài tập trong SGK và các bài tập tham khảo.

Bài tập 1

Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn m gam hydrocarbon A ta thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Số đồng phân phẳng của A là
A. 3 đồng phân.            B. 4 đồng phân.            C. 2 đồng phân.           D. 5 đồng phân.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 2

Câu 2.Trộn 10 ml một hyrocacbon X ở thể khí với 80 ml oxi rồi đốt cháy. Sau khi làm lạnh để hơi nước ngưng tụ rồi đưa về đk ban đầu thì thể tích khi còn lại là 55 ml, trong đó có 40ml bị hấp thụ bởi KOH, phần còn lại bị hấp thụ bởi photpho. Công thức của X là
A. C2H6.            B. C4H10.           C. C3H8.            D. C3H6


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 3

Câu 3. Trộn 400 ml hơi một chất hữu cơ A ( chứa C, H, O ) với  2 lít oxi rồi đốt cháy . Hỗn hợp khí và hơi sau phản ứng dẫn qua CaCl2 khan thì thể tích giảm 1,6 lít. Nếu dẫn tiếp qua KOH dư thì thể tích giảm thêm 1,2 lít nữa và thoát ra sau cùng là 400 ml O2 dư, các thể tích khí đo ở cùng đk. Công thức của chất A là
A. C2H6O.            B. C3H8O.           C. C3H8O2                                        D. C2H6O2


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 4

Câu 4. Cho 40 cm3 hỗn hợp gồm hydrocacbon và khí N2 va 90 ml khí oxi ( dư) rồi đốt cháy . Thể tích của hỗn hợp khí và hơi sau khi đốt là 140 cm3. Cho hơi nước ngưng tụ thể tích khí còn lại là 80 cm3 trong đó có 40 cm3 bị hút bởi KOH. Các thể tích khí đo ở cùng đk. Tên của hydrocacbon là
A. Propan.           B. Etan.             C. butan.           D. cyclopropan.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 5

Câu 5. Cho 0,5 lít hỗn hợp khí gồm khí CO2 và hydrocacbon vào 2,5 lít O2 (dư) rồi đốt. Sau phản ứng thể tích hỗn hợp khí là 3,4 lít. Cho nước ngưng tụ thể tích khí còn lại là  1,8 lít và sau khi cho qua KOH dư thì chỉ còn 0,5 lít khí thoát ra. Các thể tích khí đo ở cùng đk. CTPT và % theo thể tích của A trong hỗn hợp ban đầu là
A. %C3H8 = 80%.             B. %C4H10 = 60%.        C. %C2H6 = 40%.           D. %CH4 = 90%.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 6

Câu 6. Ta có dãy phản ứng:
X     +     Br2     → Y
Y +  2NaOH   → OH-CH2-CH2-CH2-OH
Chất X là:
A . CH2=CH- CH3                B. xiclopropan.             C. C3H8O3     D. Một kết quả khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 7

Câu 7. 1 tấn heptan có giá vốn là 20 triệu VND tại nhà máy hóa dầu. Từ 1 tấn heptan ta reforming thành toluen C6H5-CH3 với hiệu suất 80%. Chi phí hao mòn thiết bị, tiền lương, thuế… được thanh toán đủ từ tiền bán sản phẩm H2. Giá bán buôn 1kg xăng thơm ( toluene) là 80.000 VND. Tiền lãi ròng từ phản ứng reforming 1 tấn Heptan là
A. 30 triệu.          B. 29,92 triệu.    C. 31,5 triệu.   D. Một  đáp số khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 8

Câu 8. 0,02 mol ankan X cháy hoàn toàn trong bầu khí Cl2 vừa đủ, sau đó cho đó cho sản phẩm cháy sục vào dung dịch AgNO3 dư thu được 22,96 gam kết tủa trắng. Công thức phân tử của X là
A. CH4.             B. C2H6.             C. C3H8.           D. C5H12.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 9

Câu 9. Tỉ khối của hỗn hợp khí X gồm (H2, CO, CH4) đối với hidro bằng 7,8. Để đốt cháy hoàn toàn một thể tích X cần 1,4 thể tích O2. Thành phần % về thể tích của X là
A.60% CH4, 10% H2, 30% CO.                            B. 60% CH4, 20% H2, 20% CO.
C. 60% CH4, 15% H2, 25% CO                            D. Một đáp số khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 10

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 10ml khí hydrocacbon X ta thu được 80ml hỗn hợp  hỗn hơp khí CO2 và hơi H2O có số mol bằng nhau. Biết thể tích khí đo ở cùng điều kiện p và T. Số đồng phân của X là
a. 4 đồng phân.    B. 2 đồng phân.       C. 3 đồng phân.    D. Một đáp số khác.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 11

Câu 11. Hỗn hợp X gồm hydrocacbon Y và O2 dư đem đốt cháy hoàn toàn thu được sản phẩm đem làm lạnh thì thì thể tích giảm 50%. Nếu cho khí còn lại qua KOH dư thì thể tích giảm 83,3% thể tích còn lại. CTPT của Y là
A. C4H10.           B. C5H12.           C. C3H8.            D. C6H14.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Bài tập 12

Câu 12. Đốt cháy hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp khí gồm hai ankan ta thu được 14,56 lít khí CO2 (0oC, 2atm). Thể tích của hỗn hợp (đktc) là
A. 2,24 lít.          B. 13,44 lít.            C. 11,2 lít.            D. 6,72 lít.


Mời các bạn xem video bài giải ở Tab Bài giảng
Ý kiến và trao đổi về bài giảng
Mã xác nhận:
 


Chưa có ý kiến về nội dung này.